Panairi Financiar 2007 është mbajtur me 11-12 prill 2007 në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë dhe është organizuar nga Shoqata e Bankave të Kosovës në partneritet me Shoqatën e Institucioneve Mikrofinanciare.

Panairi ka mirëpritur 38 ekspozues – të gjitha bankat komerciale të Kosovës, kompani sigurimesh, institucione mikrofinanciare dhe ofrues të shërbimeve. Gjithashtu, në Panair ka ekspozuar edhe Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës.

 

Gjatë Panairit janë mbajtur 5 punëtori me temat:

 1. Reformat në Pensionet e Kosovës
 2. Si mund të siguroni pajisje përmes lizingut
 3. Rritja e biznesit përmes financimit të porosive për blerje
 4. Qasja e grave në mikrokredi
 5. Ndikimi i mikrokredive tek klientët

Folës të respektuar nga sektori financiar, rregullatori, Qeveria dhe ekspertë të vendit dhe të huaj kanë diskutuar mbi vështirësitë dhe mundësitë për zhvillim.

 

Panairi Financiar është sponzoruar nga këto institucione:

Banka

 • Banka Ekonomike
 • Bannka për Biznes
 • Banka e Re e Kosovës
 • Kasabank
 • ProCredit Bank
 • Raiffeisen Bank

 

Insitucione Mikrofinanciare

 • Kosovo Enterprise Program
 • Crimson Capital SME Fund
 •  Atlantic Capital Partners

 

Kompanitë pjesëmarrëse të cilat janë paraqitur në cilësi të ekspozuesëve gjatë panairit financiarë janë:

 

Institucionet Bankare

Banka Ekonomike, Banka për Biznes, Banka e Re e Kosovës, Kasabank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank dhe Banka Kombëtare Tregtare

Institucionet Mikrofinanciare

Atlantic Capital Partners, Crimson Capital SME Fund, KEP, ASC Union, BZMF, KosInvest, FINCA, KRK, AFK dhe START

Institucione Shërbyese

Cacttus, Pronet, EXPIK, Kosova Card, Se-Co Systems dhe AlfraCom

Institucione Publike

KCBA, Oda Ekonomike Amerikane dhe IPAK

Institucione tjera

Balkan international, K Sigkos dhe BSC Kosovo