Certifikimi Bazat e Afarizmit Bankar – EFCB

Në vitin 2012 Qendra për Trajnime Bankare në Kosovë ka filluar për të parën herë të mbaj kursin përgatitor dhe testin e certifikimit për programin Certifikimi Bazat e Afarizmit Bankar / European Foundation Certificate in Banking (EFCB).

EFCB është një program trajnimi dhe certifikimi i njohurive bankare, i themeluar nga Rrjeti Evropian për Trajnime Bankare (European Bank Training Netëork – EBTN) me seli ne Bruksel – institucion ky i përbërë nga institutet e edukimit bankar të Evropës dhe disa shteteve tjera në Azi, Afrikë dhe Australi. Në Tetor të 2011, SHBK është akredituar nga Rrjeti Evropian për Trajnime Bankare që të mbajë kurse dhe të certifikojë kandidatët. Me këtë rast SHBK bëhet institucioni i pesëmbëdhjetë që ka arritur të akreditohet dhe të ofrojë këtë program certifikimi duke tejkaluar vendet e rajonit, përderisa certifikatat njihen dhe pranohen në Evropë dhe disa shtete tjera në Afrikë, Azi dhe Australi.

Pse EFCB?

Fillimisht, i tërë projekti është iniciuar për të plotësuar individët me njohuri shtesë dhe shembuj praktik nga puna e përditshme që kërkohet në bankat tona, si dhe për të krijuar një sistem uniform të vlerësimit të kualifikimeve dhe aftësive në fushën e bankave.

Duke vendosur standarde më të prekshme, kjo i mundëson bankave që të njohin më saktësisht aftësitë e individëve që aplikojnë për punë, e në këtë mënyrë të bëjnë edhe përzgjedhjen e kandidatit adekuat dhe më të kualifikuar.

Benefitet

Programi ofron benefite në disa rrafshe. Në njërën anë i mundëson punëtorëve të ardhshëm të sektorit bankar që të jenë më të përgatitur me njohuri për të filluar punën në banka, duke mësuar rreth gjërave konkrete që janë me interes për punëdhënësin e tyre. Po ashtu, certifikatat njihen dhe janë në përputhje me kualifikimet që kërkohen edhe në vendet e zhvilluara të Evropës, si dhe në 40 shtete tjera të botës ku Certifikimi EFCB është i pranueshëm.

Ndërsa në anën tjetër, bankave iu mundëson që të kenë një sistem uniform dhe të kontrollueshëm të njohurive dhe aftësive bankare; duke e bërë më të lehtë vlerësimin e njohurive bankare të kandidatëve.

Duke qenë se prej fillimit të projektit, bankat kanë qenë të kyçura në zhvillimin dhe ngritjen e programit, ky është një garantues i fortë që ky program plotëson me të vërtetë nevojat e njohurive që kërkohen për staf fillestar të bankave.

Programi EFCB u dedikohet të gjithë atyre që dëshirojnë të fillojnë karrierë në banka apo që tashmë janë staf i bankave dhe dëshirojnë të gradohen më lartë në pozitë.

Certifikimi EFCB përfshin të gjitha aspektet e punës në një institucion bankar, dhe ofron njohuri bazike të transferuara si teori dhe praktikë nga ligjërues që njohin temat përkatëse si dhe i praktikojnë këto njohuri në institucionet ku punojnë.

Duke nisur nga data 15 Tetor, 2012 SHBK do të filloj të ofroj këtë certifikim edhe për individ jashtë bankave dhe për publikun e gjerë. Pjesëmarrës do të jene studentë e individë të interesuar për karrierë në banka. Tashmë janë plotësuar gjysma e vendeve për grupin e radhës, ku të gjithë janë studentë të fushës së ekonomisë apo të diplomuar të papunë.

Programi
MODULI A: AMBIENTI EKONOMIK DHE MONETAR
Struktura Ekonomike dhe Financiare e Evropës
Politikat Monetare të Evropës

MODULI B: MARRËDHËNIA KLIENT – PRODUKT
Produktet, Klientët, Distribuimi dhe Konkurrenca
Klientët me pakicë
Klientët korporata
Klientët institucional
Menaxhimi i nevojave, risqeve dhe kostos
Mikrofinancat

MODULI C: ASPEKTET NJERËZORE
Etika në banka
Marketingu
Menaxhimi i burimeve njerëzore
Menaxhimi i përgjithshëm në banka

Pra, duke filluar nga sistemi dhe politikat monetare lokale si dhe Evropiane; pastaj produktet dhe klientët si dhe marrëdhënia mes tyre, segmentimi; menaxhimi i thesarit, risqeve dhe kostos; dhe aspektet njerëzore si etika, marketingu, burimet njerëzore dhe menaxhimi i përgjithshëm – programi EFCB përfshin një gamë të gjerë të aktiviteteve në banka.

Ligjëruesit vijnë nga departamente përkatëse të bankave dhe janë trajnerë me përvojë në fushën e trajnimeve bankare, si dhe ekspertë që praktikojnë këto mësime çdo ditë në vendet e tyre të punës.

Regjistrimi

Regjistrimi është i hapur për të gjithë individët që dëshirojnë të fillojnë karrierë në banka dhe nëpunësit e sektorit financiar.

Studentët dhe personat që dëshirojnë të fillojnë karrierën e tyre në bankat komerciale në Kosovë, duhet paraprakisht ta plotësojnë formën e aplikimit dhe ta dërgojnë me email në Qendrën për trajnime Bankare në adresën kbatraining@bankassoc-kos.com. Pastaj do të pranojnë profaturën me të cilën bëhet pagesa ne vlerë prej 420.00 EUR, përmes banke dhe e sjellin dëshminë e pagesës në Shoqatën e Bankave të Kosovës para afatit të destinuar për regjistrim. Për të gjithë kandidatët që regjistrohen individualisht ekziston edhe mundësia e pagesës deri në 3 këste.

Të gjithë kandidatët që regjistrohen përmes institucioneve të tyre dhe nëpunësit e institucioneve financiare në Kosovë, regjistrimi bëhet përmes Njësisë së Burimeve Njerëzore apo Administratës së të njëjtit institucion. Kjo fillon duke kontaktuar Qendrën për Trajnime Bankare qoftë me email apo në telefonin 038 246 171, paraprakisht.

Certifikatat do të lëshohen nga Rrjeti Evropian për Trajnime Bankare (EBTN) me seli në Bruksel

Shkarkoni Formen e Aplikimit

PDF